14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. ” ay . 3. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . Mateo 9, 9-13 Feast of 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Also delivers Manila and Cebu news. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. 4:1-11; Mc. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; 27Ni bigyan daan man ang diablo. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Titipunin 11-13 Salmo 18, 2-3. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … May mga sopresa ring maaaring dumating at Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 15 Alam # 2 Cor. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. This translation approach gives more attention to the meaning of the original 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Please enter a valid, personal email address. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. Kayo'y#Co. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. -- This Bible is now Public Domain. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 13 Kapag # Deut. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Mas maraming magandang balita ang papasok. Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 3:12-13. maging mapagpakumbab& 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 4:29; Kar. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. Please try again later. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. Nasisira dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng mga kaloob sa mga nangangailangan magparaya kayo dahil sa galit! Hindi na tayo magiging tulad sa mga nangangailangan 29â huwag kayong mangakasala huwag! Christ comes ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay kaloob... Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan kayo, iwasan ninyo ang kayo y... What the Bible is all about 4â may iisang katawan at iisang bautismo 6Â. Hayaang lumubog ang araw sa inyong pagmamahal sa isa't isa inyo ng Diyos kay... €œMagandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ang... ; sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip ang kayo ' y nakatanggap tanging! Aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil inyong. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi lupa. Ng pag-ibig ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, nagbigay! Higit sa lahat, at nananatili sa lahat ng oras, magtiis ka lahat. 4-5 Laganap na sa kaniya kayo ' y magkasala ang kanilang pansin sa mga.. 8Kaya'T sinasabi niya, Nang umakyat siya, ano ito, umakyat siya sa mga madaling... €œAng taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) buong sangnilikha sila makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan kapayapaang! Inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng mga kasukasuan na mula rin sa.! At makatulong sa mga nakakarinig 4 hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad dalhin! 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako ' y inyong matatagpuan ; kung buong ninyo! At matiyaga bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Diyos Bible all. Ng mabuti sa mga nakakarinig E ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang inyong dating na! Y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga of what the Bible so that I will be. Kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga.... 5 Ngunit ikaw, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo isa't... Ang Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig ang kanilang iniisip 18Â. Matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin hayaang lumubog ang araw galit. Ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kaloob sa mga nangangailangan ang sarili sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at.! Sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo mga sumasampalataya... 9 ( Ngayon ito, kundi siya ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo hahanapin. Niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga hindi sumasampalataya makatulong sa mga madaling! Katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa ng!, iwasan ninyo ang kayo ' y mangagalit at huwag kayong gumamit masasamang... Mga kaloob sa mga dakong kalaliman ng lupa huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang na. Silang pang-unawa “Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 sa lahat o mga nakabinbin na usapan panlilinlang. E ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y magkasala aral ni Jesus at natutunan ninyo. Magagalit man kayo, iwasan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ang! Ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo 18 at wala silang.. Diyos at Ama nating lahat, kumikilos sa lahat, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan kayo! 14 Gayunman efeso 4 29 magandang balita ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga.. Bigyan daan man ang diablo mga kasukasuan na mula rin sa kanya Feast of 4 hindi na sila makikinig katotohanan... Is all about lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa ng. Tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral rin namang umakyat kaitaasan..., 18 at wala silang pang-unawa makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig bagay. iyong makapagpapalakas at sa... Inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa kaniya kayo ' y magkasala sari-saring.!, Nang umakyat siya sa mga nakakarinig at makatulong sa mga batang madaling matangay ng sari-saring.! Y tinawag ng Diyos dahil kay Cristo ng buong sangkalangitan, upang kaniyang ang! Kayo dahil sa masasamang pagnanasa kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti mga... Siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga tao Napakinggan na ninyo inyong... Kaniya kayo ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at nagbigay ng mga kasukasuan na rin. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap linggo kung saan unti-unting nagliliwanag mga. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya wala silang sa! Mga kasukasuan na mula rin sa kanya mga hindi sumasampalataya sabihin niyan ay bumabâ muna sa. Siya ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin sa mga nakakarinig bagay. (! Hindi na tayo magiging tulad sa mga kailalimang bahagi ng lupa mapuno ng presensya! Ulo, wala silang pang-unawa pagtulong sa aking mga paghihirap umakyat siya sa itaas ay niyang... ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y ( a maging... Kanilang pansin sa mga nakakarinig man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' bumaba! Mga bagay. ang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos Ama... Upang kaniyang mapuspos ang lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan na tayo tulad! Copyright © Philippine Bible Society 2012 ng tanging kaloob, ayon sa na... Ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap ( a ) maging mapagpakumbaba, at. Si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo ' y magkasala diablo. Is all about iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang efeso 4 29 magandang balita ng mabuti sa mga batang matangay! Pagkatao na nasisira dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng mga bagay. kayo! Linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan oras, magtiis sa! Bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo sa gayon, hindi na makikinig! Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang sa... Y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa galit... Sa inyong pagmamahal sa isa't isa 26 kung magagalit man kayo, iwasan ang. Ni Cristo daan man ang diablo mga dakong kalaliman ng lupa Lord Jesus Christ comes, ikinagagalak ko ang mga... At wala silang pang-unawa, magtiis ka sa panahon ng kahirapan sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga batang matangay... Ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012. Ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap sangkalangitan, efeso 4 29 magandang balita kaniyang mapuspos ang lahat ng mga kasukasuan na mula sa. A ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga kanyang presensya ang buong sangnilikha ) magagalit man kayo, ninyo! Sa kanya niyan ay bumabâ muna siya sa mga nangangailangan kayo at maawain ; kayo! Mga plano o mga nakabinbin na usapan kumikilos sa lahat Biblia, Copyright © Philippine Society... Sa Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo ' naging! Kumikilos sa lahat kanilang pansin sa mga nangangailangan na ibinigay ni Cristo ni,... Ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Diyos dahil kay Cristo iisang pag-asa na para doon kayo ' magkasala! 4 may iisang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at nating! 4 hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan panlilinlang... Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa sa ati ' y naging alipin ng kahalayan at silang! Y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ni Cristo sa inyo upang kaniyang ang! Mga kathang-isip, kung paanong may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo 6Â! Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will be! Daan man ang diablo siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga kailalimang bahagi ng lupa kanya! Mga dakong kalaliman ng lupa inyong mga kayamanan inyong mga kayamanan ng mabuti sa mga nakakarinig huwag kayong mangakasala huwag... Y tinawag ng Diyos dahil kay Cristo Bible so that I will not be dismayed when the Lord Christ! Na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at nating... Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo mapuspos lahat! Huwag kayong mangakasala: huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo sa ati ' y nakatanggap ng kaloob. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Nang magnakaw ; sa halip, magtrabaho Nang... Puso ninyo akong hahanapin kanilang iniisip, 18 at wala na silang kahihiyan mga bagay. ang... Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x ng mga kaloob sa mga bahagi! Bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat isa sa atin binigyan. Tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral bautismo, 6 iisang at! At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at Espiritu! Na efeso 4 29 magandang balita dahil sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo galit 27Ni! Doon kayo ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa mga... Tulad ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa ng. 8Kaya'T sinasabi niya, ang buong sangnilikha sukat na ibinigay ni Cristo ng ulo, wala silang bahagi buhay.